Aktuella frågor för byn

Arkiv

Utvecklingen av turismen längs Öre älvdal 

Kommunens har som långsiktig målsättning att utveckla ett turistiskt entreprenörskap längs Öre älvdal. Kommunen eftersträvar att samverka med lokala krafter i realiserandet av denna målsättning.

Aktuellt:

En guideutbildning genomfördes i Olofsfors den 8-9 december 2007 och en guidepärm är under produktion.

Hela Öreälvsleden har märkts upp, från Kråken till Bjurholmsgränsen. Uthållig skötsel av har säkrats genom att Kommunen engagerat Sune Fält som resursperson. Sune ska även jobba med Lögdeälvsleden och övriga kommunala fritidsanläggningar.

Ett presentationsmaterial om Öreälvsleden finns numera på kommunens hemsida och blir ett viktigt instrument i marknadsföringen av natur-, kultur- och fiskeresurserna längs älven.

Planerad uppröjning efter raserad damm m.m. i Håknäsforsen har fördröjts p.g.a. att vattenståndet varit ogynnsamt under hösten.

Underhållet av vägen till och hängbron över Håknäsforsen kommer i framtiden att få en organiserad skötsel. Kommunen har lämnat in en ansökan till Lantmäteriet för bildande av en vägsamfällighet.

Öreälvsledens intresseförening kartlägger f.n. vilka som vill vara med och starta upp verksamhet i någon form inför turistsäsongen 2008. För Dig som vill vara med från start och dessutom tjäna pengar på natur-, kultur- och fisketurism bör omgående ta kontakt med ordföranden Thorbjörn Nyberg, Hummelholm, tel 0930-730 36 alt. 070-336 04 16.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Håknäsdammens framtid

MINNESANTECKNINGAR

Ärende:         Håknäsdammens framtid

Plats:              Kvarnen, Håknäs

Tid:                Måndagen den 7 augusti 2006 kl 09.30-12.00

Närvarande:   28 personer enligt deltagarlista

Inbjudan:        Inbjudan hade gått ut både från Holmens Skog och från Håknäs Kvarnförening

Genomförande:   

Mötet inleddes med en genomgång av miljöfrågorna kring Håknäsforsen och planer för att komma till rätta med problemen. Därefter gjordes en besiktning av dammen och inloppskanalen till kvarnen. Mötet avslutades med en sammanfattning. Av denna framgick att sakägare och enskilda intressen var överens om att en uppstädning av området måste göras under alla förhållanden. Parterna såg gärna att man kunde enas om en handlingsplan för de fortsatta insatserna. Tid kunde sannolikt vinnas om en prövning av Miljödomstolen därmed inte behövdes. Detta torde förutsätta en skriftlig överenskommelse mellan sakägare och övriga intressenter där parterna binder sig till att genomföra specificerade åtgärder inom angiven tid. Parterna skulle överväga detta uppslag. Stefan Ahlenius från Holmens Skog åtog sig att sondera om detta är en möjlig framkomstväg.

Håknäsutfarten

Det blir en tumme

Det har nu gått 2,5 år sedan E4-korsningen i Håknäs byggdes om. Resultatet blev en trafiklösning som lokalbefolkningen upplever som en dödsfälla. I januari 2004 tog Öre-Håknäs S-förening kontakt med Vägverket och underströk vikten av att problemen tas på stort allvar och åtgärdas. I september 2004 vände sig 129 lokala trafikanter till Vägverket i en gemensam skrivelse med krav på att den presumtiva dödsfällan omgående skulle undanröjas. Så sent som i december 2005 meddelade Vägverket att det inte fanns några planer på att åtgärda Håknäs-korsningen. I detta till synes hopplösa läge gjorde kontaktmannen Jim Widmark ännu ett försök att påverka. Här följer senaste beskedet från Vägverket.

Vi har sedan tidigare besvarat önskemålet att utföra ett särskilt högersvängkörfält för trafik på E4 söderifrån som skall till Håknäs. Vi finner ingen anledning att förändra vårt tidigare svar till er på den frågan.

 När det gäller skymmande slänter närmast E4 så håller vi med er att här kan det finnas behov till förbättringar då vi gör bedömningen att vissa siktproblem kan uppstå framförallt vintertid med ett snötäcke som kan bidra till att siktproblemen ökar.

Med de trafikmängder vi har i korsningen anser vi att befintlig belysning är tillräckligt bra.

Till sommaren ska vi se vad vi har för möjligheter att mjuka upp radien till Håknäs söderifrån så att trafikanterna som ska till Håknäs på ett lite lättare sätt kan utföra högersvängen. Åtgärden kommer att innebära en smärre åtgärd och är inte tänkt att bli något separat högersvängkörfält.

I dagsläget finns det inga möjligheter att sätta upp kameror på vägavsnittet förbi korsningen då det redan är inbokat var kameror skall placeras de närmaste åren.

                                                                                                                                   Vägverket

Startsida