HÅKNÄS KVARN

  Protokoll    Årsberättelse  Förstudie

kvarnhistorik

Skvaltkvarnar förekom i Öreälven vid Håknäsforsen redan under 1400-1500-talen. Nuvarande kvarn, Håknäs kvarn, ligger ca 100 m ovanför hängbron mellan Håknäs och Håknäsbacken. Kvarnen byggdes av Håknäs Sågverksaktiebolag och ersatte en kvarn från 1842 och två äldre kvarnar ägda av Öre respektive Håknäs by belägna intill västra brofästet av nuvarande hängbro.

Den nya kvarnen stod färdig 1869. Kvarnen var en så kallad tullmjölkvarn där böndernas säd både maldes och beskattades. Den var i drift fram till år 1948 och har därefter stått outnyttjad. Kvarnen är unik då den aldrig byggdes om till el-drift utan drevs av tre vattenturbiner som försågs med vatten från den för sågverket och kvarnen gemensamma dammen uppströms kvarnen. Kvarnen ingick i MoDos övertagande av Håknäs Sågverksaktiebolag 1889 och förblev i MoDos ägo i nära 100 år. Den överläts 1986 till Nordmalings kommun.

Underhållet av kvarnen och omgivande miljöer har under lång tid inte motsvarat behovet. Först när lokala krafter engagerade sig och bildade Håknäs Kvarnförening blev det ändrig på detta.

Under Kvarnföreningens ledning har i samverkan med Nordmalings kommun och Länsstyrelsen väsentliga renoveringsinsatser gjorts på kvarnen under perioden 1996 - 2006. Det ursprungliga målet att få kvarnen att fungera i praktisk drift för att visa kommande generationer fungerande kvarnteknik från mitten av 1800-talet har dock inte uppnåtts.

Håknäs Kvarnförening har i detta läge genomfört en förstudie för att undersöka förutsättningarna för att skapa en infrastruktur som gör det möjligt för entreprenörer att på sikt starta verksamhet i och omkring kvarnen.

För att rationalisera det fortsatta samarbetet upplöstes Håknäs Kvarnförening 2008 och dess verksamhet inlemmades i Håknäs Bygdegårdsförening. Vidare markerade Bygdegårdsföreningen och kommunen sin vilja att genom konkret handling verka för genomförandet av de prioriterade insatser som förordades i förstudierapporten.

Framsteg gjordes under 2008 då kommunen och ideella krafter sanerade kvarnens omgivningar. Den vildvuxna skogen gallrades, en tillfartsväg byggdes och resterna av den raserade dammen och fisketinan togs bort. Under 2009 har väghållning från allmänna vägen i Håknäs ned till hängbron fått sin lösning via bildandet av en vägsamfällighetsförening. Fortsättning lär följa.

 

KVARNENS DAG I HÅKNÄS

söndagen den 24 augusti 2008

Vi har fått en ny tradition i Håknäs - Kvarnens dag. För andra året i rad samlades bybor och gäster till trevlig samvaro i den gamla kvarnen från 1869.

Besökarna möttes av musik. Bengt Göransson, Thorbjörn Nyberg och Sven-Erik Nygård stod för underhållningen.

Jim Widmark hälsade välkommen och berättade lite om bakgrunden till dagens evenemang och om kvarnföreningen som bildats i syfte att bevara kvarnen.

På programmet stod också information om det nya landsbygdsprogrammet (Lena Carneland, LUR) och satsningar på regional turismutveckling (Annika Sandström, URTurism). I samband med informationen, som hölls på övre planet i kvarnen, gavs föreningar verksamma efter Öreälven inom Nordmalings kommun tillfälle att presentera sig.

I entréplanet kunde gästerna njuta av Gunnar Vesterlundhs fina fotoutställning, ta en kopp kaffe med hembakt bröd och försöka sig på att bli ny mästare i kvarnmästerskapet i pilkastning. De små besökarna flockades framför fiskdammen.

 

Per Ingvar Ohlsson ledde en uppskattad kulturvandring runt Håknäsforsen.

Hungriga kvarnbesökare serverades grillkorv av Gerd och Hans Lindgren.

Kvarnens dag arrangerades i år av Håknäs S-förening.

 

Minnesanteckningar från "ÖPPET HUS I HÅKNÄS KVARN" 2007
                                  
Klicka på bilderna!

  

Ärende           Tankeutbyte om framtiden för Öreälvsleden, Ekoturism och Håknäsforsen

Plats               Kvarnen, Håknäs

Tid                 Söndagen den 20 augusti 2006, kl 14 – 16

Arrangör:       Håknäs Kvarnförening

Inbjudan:        Inbjudan hade gått ut till samtliga hushåll i Långed, Håknäs och Öre, se bilaga.

Närvarande:    55 personer enligt deltagarlista, se bilaga.

Syfte:              Syftet med Öppet hus i Håknäs kvarn var att sprida information om de    möjligheter som ligger i de pågående projekten avseende natur-, kultur- och fisketurism längs Öreälvdalen.

Genomförande:

                      Jim Widmark hälsade välkommen och berättade om bakgrund och syfte med mötet och dess upplägg.

                       Erland Josefsson visade bilder och berättade om pågående planering för en ny Öreälvsled från havet upp till Bjurholmsgränsen där befintlig bjurholmsled tar vid.

                       Jim Widmark berättade om Håknäs kvarn, dess historia och efterlyste uppslag för dess framtid. Ett inslag i presentationen var en utställning med tillhörande frågeformulär. Frågeformuläret med rätt svar bifogas. Utslagsfrågan inbjöd deltagarna till kreativt tänkande i rollen som entreprenör med basen vid Håknäsforsen och Håknäs kvarn. Responsen var stimulerande. En listning av uppslagen bifogas.

                       Besöksmål i kvarnens omgivning var skyltade och lockade till fältbesök.

                       Bengt Göransson skapade en fin stämning med sitt dragspelande.

                       Bland övriga aktiviteter noteras korandet av 2006 års kvarnmästare i pilkastning.

Deltagare

Karl-Ivar Nystedt, Hans Lindgren, Lilly Widmark, Rolf Söderman, Marianne Käck, Erland Johansson, Pia Sehlin, Britt Sehlin, Lars-Erik Käck, Per-Ingvar Ohlsson, Maja Widmark, Ann-Sofie Arvidsson, Maria Arvidsson, Torsten Dahlberg, Marita Wikner, Sven Lundberg, Nils-Erik Forsberg, Marianne Forsberg, Sune Sjöström, Gun Lindgren, Oili Widmark, Frideborg Löfgren, Anders Löfgren, Maria Helmersson, Emmy Helmersson, Ivar Helmersson, Birgit Johansson, Lars Åström, Anita Åström, Johan Wikner, Sara Larsson, Gunnel Norstedt, Anders Persson, Lisbeth Landby, Madeleine Landby Persson, Christina Gustafsson, Asta Carlsson, Kerstin Forsberg, Sixten Larsson, Ulla Larsson. Maria Larsson, Bo Sundqvist, Stisse Johansson, Bengt Göransson, Belinda Göransson, Margareta Göransson, Roger Söderlund, Patric Bergqvist, Jenny Backlund, Roger Söderlund, Ulla Widmark, Henrik Edström, Adele Edström, Mona Andersson, Stig Näslund, Jim Widmark

Sammanställning av entreprenörsidéer

Om Du fick idén att bli entreprenör med målsättningen att tjäna pengar på natur-, kultur- och fisketurism med basen vid Håknäsforsen och Håknäs kvarn, vad skulle Du då satsa på?

·        Rusta upp kvarnen med alla verktyg till ett museum

·        Rusta upp kvarnen utan att för den skull ”modernisera” alltför mycket.

·        Drift av kvarnen samt försäljning av stenmalet mjöl, ev. tunnbrödsbakning med nätting m.fl. fiskar som pålägg

·        Kvarnen som vandrarhem kombinerat med sommarcafé, hantverksshop och loppis

·        Enklare övernattning och torrdass

·        Sommarcafé i kvarnen med nybakat bröd, både kakor och matbröd.

·        Pubkvällar med musik och dans

·        Lite mer för ungdomar: disco, danskväll, biokväll, barnkalas med disco etc.

·        Konstutställningar med mat och fika. Planka lite från Vindelns ”KONST”.

·        Fiskecentrum med fiskekortsförsäljning, fiskeguider, förmedling av  övernattningar, marknadsföring av övriga turistmål; Håknäsbacken, Norrbyskär, Olofsfors, naturreservat mm.

·        Företagsuppdrag med fiske, kajak, övernattningar

·        Jag skulle bygga en gångstig anpassad för rörelsehindrade, barnvagnar och andra runt kvarnområdet med trätrall/broar och flera grillplatser samt informationsskyltar längs gångstigen om kvarnens historia och flottningsepoken.

·        Rusta upp och handikappanpassa leden mellan Håknäsforsen och Långedsforsen

·        Exponera kvarnfastigheten genom att restaurera den yttre miljön

·        Samverka med Dan och Ullas hästeri (islandshästar)

·        Organisera guidade turer runt kommunen och älven.

 Startsida